2.9.2009 začiatok vyhlásenia OVS

Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu MARACANA 

 

OBCHODNÁ  VEREJNÁ SÚŤAŽ 
 
 
 

Obchodné meno: NOMAR s.r.o.

Sídlo:

Dunajská 16, 811 08  Bratisalva
IČO: 35 841 354
IČ DPH: 2021681640
Registrácia: Oddiel:  Sro  Vložka číslo:  27103/B
Štatutárny orgán: Ing. Norbert Tanoczký
Kontaktné miesto: ŠK MARACANA ,SNP 73/156, 914 51 Trenčianske Teplice    

 
 
 
 

ako vyhlasovateľ 

v  zmysle §281 až § 288 Obchodného zákonníka 
 

vyhlasuje obchodnú  verejnú súťaž o návrh na uzatvorenie zmluvy na dodanie tovarov a služieb 
 
 

v rámci projektu „Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu Maracana“, 
 
 

ktorý je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci:  
 
 

Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu  -

(schéma pomoci  de minimis, OP KaHR) 
 
 
 

1. Predmet dodávky 
 

Predmetom dodávky budú nasledovné technologické tovary a služby – zhrnutie: 

Krátky popis dodávky

P. č. Názov technológie Počet kusov Krátky popis

1Umelá futbalová plocha s oplotením a osvetlením

1 Predmetom je vybudovanie umelej futbalovej plochy s oplotením a osvetlením hracej plochy. Rozmery hracej plochy sú stanovené na 90x60m. Súčasťou týchto prác budú aj stavebné a terénne úpravy súvisiace s vybudovaním predmetnej hracej plochy.

2Nafukovacia hala prekrytia tenisových dvorcov

1 Predmetná technológia pozostáva z nafukovacej haly, ktorá bude prekrývať – zastrešovať dva tenisové dvorce ležiace vedľa seba. Súčasťou bude aj vybudovanie osvetlenia a vzduchotechniky súvisiacej so zastrešením dvorcov, stavebné úpravy a oplotenie areálu.

3Tribúna hlavného ihriska

1 Tribúna hlavného ihriska s kapacitou 50-60 miest na sedenie + stavebné a terénne úpravy súvisiace s výstavbou predmetnej tribúny.

4Univerzálna športová plocha s osvetlením

1 Predmetom je vybudovanie univerzálnej športovej plochy s osvetlením. Rozmer športovej plochy sú stanovené na 30x45m. Predmetom dodávky sú aj stavebné a terénne úpravy súvisiace s výstavbou predmetnej športovej plochy.

 
 

2. Technické  špecifikácie a opis predmetu zákazky 

Podrobný popis jednotlivých technológií, parametre, požadovaná charakteristika,  

Umelá  futbalová plocha s oplotením a osvetlením: 

  Dodávka a montáž umelého športového trávnika III. generácie Greenfields  
  REAL FT 60 5016m2 /57m x 88m/, vrátane pások a lepidla .

  Dodávka a montáž  čiar bielej farby v celkovej dĺžke 820m.

  Dodávka a montáž kremičitého piesku a čierneho granulitu SBR vrátane prečesania.

  Dodávka a montáž polypropilenových sieti v celkovej výmere 1440 m2 farby zelenej. Predmetom ďalej sú oceľové lanká , karabíny a ostatný  potrebný spojovací materiál . Predmetom diela sú taktiež oceľové stĺpy a ich montáž Prevedenie kompletného servisu umelého trávniku, pozostávajúci so strojného prečesania, doplnenia granulitu.  

Nafukovacia hala prekrytia tenisových dvorcov: 

PVC Plachta: PVC potiahnutý Polyesterovou látkou, Špeciálnou vrstvou proti škvrnám a plesniam. Ťažko horľavá podľa európskej normy NF EN 13501-1, Plošná váha: 550gr/m2, vysoko priesvitná

PE Izolácia: Plne izolovaná hala, ťažko horľavá podľa európskej normy NF EN 13501-1, hrúbka : 250my

PE Ochranná fólia: Ochranná fólia , UV odolná, ťažko horľavá podľa európskej normy NF.EN 13501-1, hrúbka 200my

Lanová sieť: Lanová sieť  na statickú podporu haly

PE Fólia na zem: 4 kusy fólie na zem proti zašpineniu plášťa

Trubkový rám: S pozinkovanej ocele na utesnenie haly

Ventilátor: Vzduchový výkon: 20.000m3/h, Výkon motora: 1x 7,5kW

Topná jednotka: Systém s výmenníkom, Výkon agregátu: 290kW/h, komín zo špeciálnej ocele, termostat pre topnú jednotku.

Plynový horák, Firmy Weishaupt

Vzduchový rám

Náhradná jednotka, ( dieselový  agregát )

Hlavná centrála ako ovládacia skriňa

Hlavné otočné alebo pretlakové  dvere , rozmer: 2 ,00 x 2,00m

Núdzové dvere, rozmer: 1,15 x 0,75m

Spojovacie elementy haly

Osvetlenie 

Tribúna hlavného ihriska: DOPLNIŤ

ocelová  pozinkovaná konštrukcia

jäklové  profili 60/60/2

povrchová  úprava konštrukcie pozink

pororošt 30x30 pozink

zabradlie výško 1100 mm

sedadlá  PVC 60 ks 

Univerzálna športová plocha s osvetlením: 

  Umelý trávnik : JUTAgrass  BASIC 20 fibril / 8800 Dtex, 27 717 vpichov/   594 m2

  Farebné prevedenie : celo zelený , červený stred a zelené výbeh

  Mantinelový systém : pozinkované  profily + polyetilenové plastové platne s UV stabilizátorom hrúbke 8mm a výške 1,2m . V systéme sú zabudované hádzanárske bránky a basketbalové koše. Ochranné siete sú do výšky 4m v zelenom prevedení. Súčasťou sú taktiež prenosné stĺpiky na volejbal.                                                                        

  Čiary :  prevedenie farebne rozlíšené ihriská 

  Osvetlenie :  6 ks stĺpov  prevedenie pozink + svietidlá 
   

3. Rozpočtové náklady 

Rozpočtové náklady sú limitované v maximálnej sume EUR. 1250000,00 

4. Miesto plnenia 

Miestom plnenia je miesto realizácie projektového zámeru:  

Kraj Trenčín
Obec, PSČ Trenčianske Teplice 914 51
Ulica, číslo SNP 73/156

 
 

5. Podmienky súťaže 

Súťaže sa môžu zúčastniť  tuzemské a zahraničné právnické a fyzické  osoby. Termín predloženia návrhov do 18.09.2009 do 16.00 hod.  

Návrh do súťaže predkladá  jej účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedené  meno účastníka a označenie "Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie zmluvy na dodávku tovarov a služieb - NEOTVÁRAŤ"  

     V obálke účastník predloží: 

  Cenovú ponuku (musí obsahovať cena obstarania technológie, doba realizácie predmetu obstarania, záručné a pozáručné servisné podmienky, cenu servisu.)

  Doklad preukazujúci oprávnenosť vykonávať činnosti  (Živnostenský list, výpis z Obchodného registra SR) nie starší ako 3 mesiace.

  Návrh zmluvy o uzavretí  budúcej zmluvy na dodanie tovarov a služieb (Náležitosti zmluvy sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Vyhlásenia). Návrh zmluvy musí byť predložený v dvoch vyhotoveniach, účastníkom súťaže podpísaný.

Doklady predložené  v obálke musia byť originály alebo ich fotokópie. Vyhlasovateľ  vylúči z obchodnej verejnej súťaže navrhovateľa, ktorý nesplnil podmienky podľa písm. a) a b) alebo zistí, že predložené doklady sú neplatné. Ak budú doklady a písomnosti napísané v cudzom jazyku okrem jazyka českého, musia byť preložené do slovenského jazyka prekladateľom menovaným rozhodnutím krajského sudu.

Ponuka a návrh zmluvy musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku, príp. v českom jazyku (v prípade iného jazyka sa požaduje úradne overený preklad).

Obálka musí byť  doručená do sídla vyhlasovateľa spoločnosti NOMAR s.r.o., Dunajská 16, 811 08  Bratislava spôsobom tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr dňa 18.09.2009 do 16.00 hod. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.

Vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa do 10 dní od uzávierky predkladania súťažných návrhov. Po túto dobu sú súťažné návrhy  viazané. Vyhlasovateľ bude písomne informovať neúspešných účastníkov súťaže o výsledku súťaže do dňa 03.10.2009 (musí byť dodržaná lehota 5 dní od vyhodnotenia návrhov.)

V prípade potreby objasniť  údaje uvedené vo výzve, môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby : 

  – Ing. Norbert Tanoczký 0903421366

Vybraný návrh súťaže vyhlasovateľ oznámi účastníkovi v lehote do 5 dní od vyhodnotenia súťaže. Realizácia obstarávania je podmienená pridelením nenávratného finančného príspevku na základe právoplatného rozhodnutia Riadiaceho orgánu (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Náležitosti zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na dodanie tovarov sú uvedené v prílohe číslo 1 tohto Vyhlásenia.

Podstatnými hodnotiacimi kritériami posudzovania súťažných návrhov bude stanovenie:

ceny predmetu obstarania (celková cena obstarania technológie, max 40 bodov)

doby realizácie predmetu obstarania (doba dodania a inštalácie technológie, trvanie doby realizácie, max 30 bodov)

servisné podmienky a cena servisu (cena servisnej hodiny, podmienky záručného a pozáručného servisu, max 30 bodov) 

  Každý člen komisie pridelí nezávisle body všetkým ponukám, následne sa budú body sčítavať. Víťaz súťaže bude uchádzač  s najvyšším počtom pridelených bodov. 

6. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. 

Navrhovatelia nemajú  nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na verejnej obchodnej súťaži. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy podľa § 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, a ukončiť súťaž ako neúspešnú. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. 

V Trenčianskych Tepliciach., dňa 2.9.2009

 

Príloha č. 1 Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže: 

Náležitosti  zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na dodanie tovarov a služieb 

Návrh zmluvy na dodanie musí obsahovať tieto náležitosti: 

Identifikáciu zmluvných strán  

Vyhlasovateľ  
Názov     
 
Adresa      
IČO     

Bankové  spojenie   

Číslo účtu  /0000           
Zastúpenie osobou, ktorá bude podpisovať zmluvu 
 
 

Navrhovateľ (dodávateľ)  Názov 
Adresa    
IČO 
DIČ 
Bankové spojenie 
Číslo účtu 
Zastúpenie osobou, ktorá bude podpisovať zmluvu
 

Predmet zmluvy:  podľa dodanej špecifikácie 

Termín trvania zmluvy: v súlade s plánovanou realizáciou, je  treba upraviť podľa predpokladaného termínu realizácie, max 1 rok od podpísania zmluvy 

Kalkulácia nákladov za predmet zmluvy v EUR s uvedením samostatne cena bez DPH,  príslušná výška DPH a cena s DPH celkom.  

Spôsob úhrady platieb: na bankový účet dodávateľa 

Spôsob a harmonogram dodávky sa dohodne konkrétne v zmluve 

Realizácia obstarávania nie je podmienená pridelením nenávratného finančného príspevku na základe právoplatného rozhodnutia Riadiaceho orgánu (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) pre Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 

Dodávateľ sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo vzťahu k dodávateľovi za  

      nesplnenie zmluvných podmienok vo výške 10% celkovej sumy bez DPH zmluvy.   

9. Dodávateľ predloží ako súčasť zmluvy rozpočet v elektronickej verzii vo formáte .xls, ako aj každá zmena podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie projektu, bude predložená v elektronickej verzii vo formáte xls.

https://mskslovan.webnode.sk/rss/all.xml

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.pre NOMAR s.r.o.